Skip to content

Tenders

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2022 

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. jest w trakcie składania wniosku o dofinansowanie na badania pn. „Analiza struktury molekularnej innowacyjnego nośnika transdermalnego”, w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023″. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości Usługi. Uprzejmie prosimy o przedstawienie wyceny na świadczenie przedstawionych w załączniku badań / prac B + R.
Celem prac jest analiza specjalistyczna nośnika wykorzystywanego do przygotowania postaci transdermalnego leku bazującego na hydrofilowych substancjach pochodzenia naturalnego stosowanych w leczeniu ran, stopy cukrzycowej oraz owrzodzeń.


Termin składania ofert: 05.08.2022r do godz. 10:00 CEST

Szczegóły znajdą Państwo w pliku do pobrania:

1) Zapytania ofertowe nr 1/07/2022

PROCEDURA WYŁONIENIA DOSTAWCY APARATURY: ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU DO BADANIA DYFUZJI TRANSDERMALNEJ ZAOPATRZONEGO W KOMORY FRANZA – 4/BIOTTS/2020 

Szanowni Państwo,
Firma Biotts S.A. poszukuje dostawcy aparatury: zautomatyzowanego systemu do badania dyfuzji transdermalnej zaopatrzonego w komory Franza, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Termin składania ofert: 15.06.2020r do godz. 23:59 CET
Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:

1) Zapytania ofertowe 4/BIOTTS/2020
2) Formularz oferty – Załącznik nr 1
3) Wzór umowy – Załącznik nr 2


Wyniki procedury wyłonienia dostawcy nr 4/BIOTTS/2020

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w procedurze wyboru Dostawcy na podstawie zapytania ofertowego nr 4/BIOTTS/2020 na dostawę aparatury: zautomatyzowanego systemu do badania dyfuzji transdermalnej zaopatrzonego w komory Franza, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, została złożona jedna oferta.

Wybrany został następujący dostawca:
LPP Equipment Sp. z o.o., ul. St. Bodycha 73, 05-816 Reguły k/Warszawy

Wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Serdecznie gratulujemy.

PROCEDURA WYŁONIENIA WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI OPRACOWANIA METODY BIOANALITYCZNEJ SŁUŻĄCEJ DO OZNACZENIA ZAWARTOŚCI LIDOKAINY I TETRAKAINY W ZEBRANYM MATERIALE BIOLOGICZNYM ORAZ ANALIZA DOSTARCZONYCH PRÓBEK – 3/BIOTTS/2020

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. poszukuje wykonawcy przeprowadzenia usługi opracowania metody bioanalitycznej służącej do oznaczenia zawartości lidokainy i tetrakainy w zebranym materiale biologicznym oraz analiza dostarczonych próbek , w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 05.06.2020r do godz. 23:59 CET

Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:
1) Zapytania ofertowe 3/BIOTTS/2020
2) Formularz oferty – Załącznik nr 1
3) Szczegółowy opis badań – Załącznik nr 2
4) Wzór umowy o poufności – Załącznik nr 3


WYŁONIENIE WYKONAWCY USŁUGI BADAWCZEJ ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM 3/BIOTTS/2020

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w procedurze wyboru Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego nr 3/BIOTTS/2020 na  przeprowadzenia usługi badawczej opracowania metody bioanalitycznej służącej do oznaczenia zawartości lidokainy i tetrakainy w zebranym materiale biologicznym oraz analiza dostarczonych próbek, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, została złożona jedna oferta.

Wybrany został następujący Wykonawca:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGI
ul. Stabłowicka 147,
54-066 Wrocław

Wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Gratulujemy!

PROCEDURA WYŁONIENIA WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI OPRACOWANIA METODY BIOANALITYCZNEJ SŁUŻĄCEJ DO OZNACZENIA ZAWARTOŚCI LIDOKAINY I TETRAKAINY W ZEBRANYM MATERIALE BIOLOGICZNYM ORAZ ANALIZA DOSTARCZONYCH PRÓBEK – 2/BIOTTS/2020

Szanowni Państwo,
Firma Biotts S.A. poszukuje wykonawcy przeprowadzenia usługi opracowania metody bioanalitycznej służącej do oznaczenia zawartości lidokainy i tetrakainy w zebranym materiale biologicznym oraz analiza dostarczonych próbek , w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Termin składania ofert: 27.05.2020r do godz. 23:59 CET
Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:
1) Zapytania ofertowe 2/BIOTTS/2020
2) Formularz oferty – Załącznik nr 1 
3) Szczegółowy opis badań – Załącznik nr 2
4) Wzór umowy o poufności – Załącznik nr 3


Wyniki zapytania ofertowego nr 2/BIOTTS/2020

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w procedurze wyboru Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego nr 2/BIOTTS/2020 na przeprowadzenie usługi opracowania metody bioanalitycznej służącej do oznaczenia zawartości lidokainy i tetrakainy w zebranym materiale biologicznym oraz analiza dostarczonych próbek, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nie wpłynęła żadna oferta.

PROCEDURA WYŁONIENIA WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH PREPARATU MTC-A4 PRZEPROWADZONYCH NA SZCZURACH

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. poszukuje wykonawcy przeprowadzenia usługi badawczej: Badań toksykologicznych preparatu MTC-A4 przeprowadzonych na szczurach, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 14.04.2020r do godz. 14:59 CET

Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:
1) Zapytania ofertowe 1/BIOTTS/2020
2) Formularz oferty – Załącznik nr 1 
3) Szczegółowy opis badań – Załącznik nr 2
4) Wzór umowy o poufności – Załącznik nr 3


Wyniki przetargu

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w procedurze wyboru Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego nr 1/BIOTTS/2020 na przeprowadzenie usługi badawczej: Badań toksykologicznych preparatu MTC-A4 przeprowadzonych na szczurach, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, została złożona jedna oferta.

Wybrany został następujący Wykonawca:

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź. Wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Serdecznie gratulujemy.

Postępowanie na przeprowadzenie badania oceny działania maści na rany u świń – 4/BIOTTS/2019

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. poszukuje wykonawcy  przeprowadzenia usługi badawczej: Oceny działania maści MTC-U1 i MTC-DF na rany u świń, polegającej na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badania u świń, pozwalającego ocenić działanie regeneracyjne oraz przeciwzapalne ww. maści  w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w trybie postępowania przeprowadzanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert: 4.12.2019 r. do godz. 23:59 CET

Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe 4/BIOTTS/2019

2) Formularz oferty – załącznik nr 1 


Wyniki zapytania ofertowego nr 4/BIOTTS/2019

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr 4/BIOTTS/2019 na usługę badawczą: Oceny działania maści MTC-U1 i MTC-DF na rany u świń, polegającej na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badania u świń, pozwalającego ocenić działanie regeneracyjne oraz przeciwzapalne ww. maści, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, została złożona jedna oferta.

Wybrany został następujący Wykonawca:

Ośrodek Badań Biomedycznych Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 106, 63-840 Krobia

Wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Serdecznie gratulujemy.

Postępowanie na przeprowadzenie badania PK. Numer postępowania  – 3/BIOTTS/2019

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. poszukuje wykonawcy przeprowadzenia usługi badawczej: Badanie in vivo na świnkach miniaturowych mające na celu ocenę wchłaniania rozwijanego produktu leczniczego przez skórę oraz jego działania drażniącego w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w trybie postępowania przeprowadzanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert: 24.09.2019 r. do godz. 23:59 CET.

Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:
1) Zapytanie ofertowe 3/BIOTTS/2019

2) Formularz oferty – załącznik nr 1 

3) Wzór umowy o poufności – załącznik nr 2

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy wyrażą swoje zainteresowanie udziałem w postepowaniu i podpiszą̨ umowę̨ o zachowaniu poufności wg wzoru Zamawiającego – załącznik nr 2.


Aktualizacja: Zapytanie ofertowe nr 3/BIOTTS/2019

Zamawiający informuje, iż wydłużył termin składania ofert do dnia 30.09.2019 r. godz. 23:59 CET

Informacja nr 1_3:BIOTTS:2019


Wyniki zapytania ofertowego nr 3/BIOTTS/2019

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr 3/BIOTTS/2019 na usługę badawczą: Badanie in vivo na świnkach miniaturowych mające na celu ocenę wchłaniania przez skórę oraz działanie drażniące rozwijanego produktu leczniczego, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zostały złożone dwie oferty.

Wybrany został następujący Wykonawca:

Charles River Laboratories Den Bosch BV

Hambakenwetering 7

5231 DD ‘s-Hertogenbosch

Holandia

Wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny do pozostałych kryteriów oraz uzyskała najwyższą liczbę  punktów.

Serdecznie gratulujemy.

Wyniki zapytanie ofertowe Nr 2/BIOTTS/2019 z dnia 27.08.2019 r. na świadczenie usług Koordynatora badań przedklinicznych.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/Biotts/2019 z dnia 27.08.2019 r. dotyczącego świadczenia usług Koordynatora badań przedklinicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostały złożone dwie oferty, wybrano ofertę: Pikralida sp. z.o.o., która uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 i spełniła wszystkie wymagania wobec Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że wystąpiła omyłka pisarska w komunikacie na stronie internetowej zamawiającego dotycząca numeru postępowania, winno być:  Zapytanie ofertowe nr 2/BIOTTS/2019 z dn. 27.08.2019 r.Numer zapytania jest zgodny z dokumentacją postępowania.

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2019 z dn. 27.08.2019 r.

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. poszukuje wykonawcy świadczenia usług Koordynatora badań przedklinicznych w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w trybie postępowania przeprowadzanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert: 4.09.2019 r. do godz. 23:59 CET

Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:
1) Zapytanie ofertowe 2/BIOTTS/2019

2) Formularz oferty – załącznik nr 1 

3) Rejestr godzin realizacji usługi-wzór

4) Raport miesięczny z realizacji usługi-wzór  

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2019 z dn. 27.08.2019 r.

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. poszukuje wykonawcy świadczenia usług Koordynatora badań przedklinicznych w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w trybie postępowania przeprowadzanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Termin składania ofert: 4.09.2019 r. do godz. 23:59 CET

Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:
1) Zapytanie ofertowe 2/BIOTTS/2019

2) Formularz oferty – załącznik nr 1 

3) Rejestr godzin realizacji usługi-wzór

4) Raport miesięczny z realizacji usługi-wzór  

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019 – Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dot. nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w trybie postępowania przeprowadzanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”. Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie dofinansowania i zawarcie umowy dotacyjnej przez Zamawiającego w ramach konkursu POIR 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej.

Tytuł zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”.

Szczegółowy zakres prac i wymagań określony został w załącznikach.

Oferty należy składać na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, na adres siedziby spółki lub mailowo na adres lab@biotts.comw terminie do dnia 05.06.2019r. do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na portalu Baza konkurencyjności link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18603 oraz na stronie Zmawiającego link www.biotts.com

W razie pytań prosimy o kontakt na adres lab@biotts.com


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Informacji nr 2.

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w treści zapytania nr 1/05/2019 (patrz Informacja nr 2) oraz postawia wydłużyć termin składania ofert do dnia 7.06.2019 r. do godz. 15:00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Informacja nr 2

Aktualizacja: Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019 – Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego

Zamawiający informuje, iż wydłużył termin składania ofert do dnia 6.06.2019 r. godz. 15:00.


Wyniki zapytania ofertowego nr 1/05/2019 z dn. 29.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr 1/05/2019 z dn. 29.05.2019 r. na usługę Świadczenia kompleksowychusług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, została złożona jedna oferta. Wybrany został następujący Wykonawca:

WTS Rzecznicy PatentowiWitek, Śnieżko i Partnerzy
ul. Tamka 34/25,
00-355 Warszawa

cena oferty wynosi 687 114,90 pln brutto. Wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny do pozostałych kryteriów.

Serdecznie gratulujemy.

Zapytanie ofertowe nr 1/BIOTTS/2019 na usługę stworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku Zamawiającego za pomocą skutecznych i efektywnych narzędzi PR

Szanowni Państwo,

w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Uruchomiony został przetarg na zakup usług z zakresu public relations i promocji spółki Biotts S.A., stworzenie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku Zamawiającego ustalonego uprzednio z klientem za pomocą skutecznych i efektywnych narzędzi PR. Serdecznie zapraszamy firmy specjalizujące się z zakresu PR oraz budowanie pozytywnego wizerunku do przystąpienia w przetargu.

Termin składania ofert: 7.02.2019

Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:


Wyniki przetargu: zapytanie ofertowe Nr 1/BIOTTS/2019 na usługę stworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku Zamawiającego za pomocą skutecznych i efektywnych narzędzi PR

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/Biotts/2019 dotyczącego usługi stworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku Zamawiającego za pomocą skutecznych i efektywnych narzędzi PR.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano ofertę: Hagen Comm sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy.