Wyniki zapytania ofertowego nr 1/05/2019 z dn. 29.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr 1/05/2019 z dn. 29.05.2019 r. na usługę Świadczenia kompleksowychusług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, została złożona jedna oferta. Wybrany został następujący Wykonawca:

WTS Rzecznicy PatentowiWitek, Śnieżko i Partnerzy
ul. Tamka 34/25,
00-355 Warszawa

cena oferty wynosi 687 114,90 pln brutto. Wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny do pozostałych kryteriów.

Serdecznie gratulujemy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Informacji nr 2.

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w treści zapytania nr 1/05/2019 (patrz Informacja nr 2) oraz postawia wydłużyć termin składania ofert do dnia 7.06.2019 r. do godz. 15:00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Informacja nr 2

Aktualizacja: Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019 – Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego

Zamawiający informuje, iż wydłużył termin składania ofert do dnia 6.06.2019 r. godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019 – Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego

Szanowni Państwo,

Firma Biotts S.A. planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dot. nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w trybie postępowania przeprowadzanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”. Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie dofinansowania i zawarcie umowy dotacyjnej przez Zamawiającego w ramach konkursu POIR 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej.

Tytuł zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”.

Szczegółowy zakres prac i wymagań określony został w załącznikach.

Oferty należy składać na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, na adres siedziby spółki lub mailowo na adres lab@biotts.comw terminie do dnia 05.06.2019r. do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na portalu Baza konkurencyjności link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18603 oraz na stronie Zmawiającego link www.biotts.com

W razie pytań prosimy o kontakt na adres lab@biotts.com

Zapytanie ofertowe nr 1/BIOTTS/2019 na usługę stworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku Zamawiającego za pomocą skutecznych i efektywnych narzędzi PR

Szanowni Państwo,

w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Uruchomiony został przetarg na zakup usług z zakresu public relations i promocji spółki Biotts S.A., stworzenie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku Zamawiającego ustalonego uprzednio z klientem za pomocą skutecznych i efektywnych narzędzi PR. Serdecznie zapraszamy firmy specjalizujące się z zakresu PR oraz budowanie pozytywnego wizerunku do przystąpienia w przetargu.

Termin składania ofert: 7.02.2019

Szczegóły znajdą Państwo w plikach do pobrania:

Wyniki przetargu: zapytanie ofertowe Nr 1/BIOTTS/2019 na usługę stworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku Zamawiającego za pomocą skutecznych i efektywnych narzędzi PR

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/Biotts/2019 dotyczącego usługi stworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku Zamawiającego za pomocą skutecznych i efektywnych narzędzi PR.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano ofertę: Hagen Comm sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy.