Projekty UE

Nasze projekty badawczo-rozwojowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Biotts S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„Analiza struktury molekularnej innowacyjnego nośnika transdermalnego stosowanego między innymi w stopie cukrzycowej oraz owrzodzeniach”,
w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Wartość przedsięwzięcia: 195 000,00 PLN

Dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 135 756,10 PLN

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje” Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020,
realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Biotts S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„Rozwój produktu do podania zewnętrznego zawierającego innowacyjny nośnik umożliwiający przenoszenie substancji przeciwcukrzycowych drogą przezskórną oraz kompozycji farmaceutycznej je zawierającej”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.1. numer projektu: POIR.01.01.01-00-0629/19.

Celem projektu jest opracowanie nowej postaci leku przeciwcukrzycowego(z wybranymi API)
o zwiększonym profilu uwalniania i bezpieczniejszej możliwości zastosowywania przez pacjentów w terapii cukrzycy typu 2 dzięki użyciu innowacyjnego nośnika BIOTTS.

Dofinansowanie projektu z UE: 11 200 598,88 PLN

Wartość projektu: 14 677 245,75 PLN

BIOTTS S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Nr projektu POIR.02.03.04-02-0002/19

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku dokonanej przez Wnioskodawcę̨, na rynkach zagranicznych: USA, Kanady, Japonii, Brazylia, Chin, Indii
w ramach procedur krajowych; w krajach europejskich w ramach procedury europejskiej. Ostatecznym celem projektu jest uzyskanie patentów międzynarodowych, dot. zastrzeżenia innowacyjnego nośnika dla substancji leczniczych do podania zewnętrznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 363 745.00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1

Tytuł projektu

BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających.

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1:  Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Wartość projektu: 2 800 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 240 000,00 PLN

Cel projektu

W ramach programu Bridge Alfa, Biotts realizuje projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest rozwój spółki, przebadanie opracowanych receptur oraz wprowadzenie dwóch kandydatów na leki w fazę badań przedklinicznych.
Czas trwania projektu: 01.08.2018–30.07.2020


Dolnośląski Bon na Innowacje

Cel projektu

BIOTTS S.A. realizuje przedsięwzięcie pn. „Zobrazowanie przenikania substancji czynnych przez warstwy skóry i tkanki z wykorzystaniem autorskiego, uniwersalnego nośnika substancji czynnych” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Wartość przedsięwzięcia: 100 799,73 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 62 692,60 PLN
Budżet Województwa Dolnośląskiego: 11 063,40 PLN

Dolnośląski Bon na Innowacje
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu
Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.